logo

IS BOA ALLEEN VOOR EENPITTERS ?
Neen, BOA is van oorsprong een vereniging van advocaten die de belangen behartigt van de kleine kantoren, gedefinieerd als alleenzitters en samenwerkingsverbanden van twee tot plm. vijf advocaten. Hoewel dat nog steeds de groep is waar BOA zich het meest mee identificeert zijn er inmiddels vele onderwerpen aan de orde die ook grotere kantoren raken.
BOA ervaart steeds meer bijval vanuit die hoek. Bij het E-mailreferendum over de verordening die zou leiden tot verplichte deelname aan de klachten- en geschillenregeling (waar BOA mordicus tegen was, zie voor de bijzonderheden van die actie onder “BOA-activiteiten” hebben kantoren van 20 en mr advocaten unaniem tgen gestemd en waardering uitgesproken voor BOA’s initiatief. De orde van advocaten profileert zich al jaren als hoedster van UITSLUITEND het algemeen belang. Dat is niet alleen in strijd met de advocatenwet: het is dom en verkeerd. Een beroepsorganisatie kan zich niet ongestraft afkeren van haar leden en broodheren. BOA is het logische uitvloeisel van deze kortzichtigheid. Zij behartigt bij wege van tegenwicht UITSLUITEND het advocatenbelang. Het aardige is daarbij dat op talloze onderwerpen naar voren komt dat dit heel goed spoort -en soms zelfs identiek is aan- het algemeen belang.

IS BOA TEGEN DE ORDE VAN ADVOCATEN?
Geenszins! De soevereiniteit in eigen kring is een heel groot goed. Ook gezien vanuit het eigen belang kunnen advocaten veel beter bestuurd en gereguleerd worden door andere advocaten. Het vak is esoterisch genoeg om voor buitenstaanders onbegrijpelijk te zijn. Advocaten zijn met een eigen orde dus veel beter af dan met ambtenaren.
BOA weigert evenwel te accepteren dat de Orde verwordt tot een starre bureaucratie die dociel aan de hand van de minister loopt en zo ver van de werkvloer af komt te staan dat er op bepaalde terreinen maatregelen worden genomen die ronduit schadelijk zijn voor het beroep.

Ook wordt het bestuur van de Orde door het vrijwilligers-karakter veel te veel bemand door advocaten van de grote kantoren (de juridische fabrieken). Dat doet ernstig afbreuk aan een wezenskenmerk van het vak zoals dat van oudsher wordt beoefend. De advocaat moet midden in de wereld en dicht bij de mensen staan. Natuurlijk moeten bedrijfsmatige overwegingen ook de rol spelen die zij verdienen maar op dat terrein ontstaan uitwassen. Iemand moet een advocaat kunnen raadplegen zonder dat het aanraken van diens deurknop € 250,-- kost. Helaas profileert de beroepsgroep zich (onder invloed van de alom tegenwoordige Angelsaksische invloeden, waarin geld het hoogste goed wordt gevonden) steeds meer in die richting.

IS BOA EEN “BOND VOOR OPSTANDIGE ADVOCATEN”
BOA zet zich er voor in om de advocaat dicht bij de clint te houden. De menselijke maat is de maatstaf. Fabrieken zijn voor computers en auto’s: het produkt rechtshulp wordt geleverd in de n op n relatie tussen advocaat en clint. Dat geldt evengoed wanneer die laatste ondernemer in het MKB of chef-jurist van een multinational is!

BOA wordt wel eens gekscherend zo genoemd en niet helemaal ten onrechte. Wezenskenmerk van het advocatenvak is nu eenmaal dat de beoefenaren ervan zelfstandig denkende, enigszins eigengereide personen behoren te zijn die ook bereid zijn tegen alle stromen in te roeien als dat juist en rechtvaardig lijkt. Volgens een oude wijsheid is dat immers wel vermoeiend, maar de enige manier om de bron te bereiken.

BOA heeft in dát opzicht een opstandig karakter. De BOA-leden zijn veelal advocaten die gewend zijn hun eigen pad door het bos te kappen en die zich realiseren dat de advocaat niet wordt betaald om met iedereen vrienden te zijn, maar om het belang van de clint te dienen.

BOA zou het niettemin toejuichen als de omstandigheden zodanig zouden worden dat zelden of nooit protesten nodig zouden zijn. Maar: zolang dat niet het geval is, komt zij ronduit op voor de belangen van haar leden en voor die van de gehele advocatuur. Als vast uitgangspunt zal zij daarbij alle passende en toegestane middelen aanwenden

IS BOA ALLEEN EEN PROFESSIONELE BELANGENVERENIGING ?
Ja en nee. Ja omdat zij zich uitsluitend het belang van de advocaten aantrekt (dat overigens heel vaak samenvalt met het belang van de rechtszoekenden). Nee omdat zij ook intern de menselijke maat nastreeft. Zo zijn de jaarvergaderingen van BOA, steeds in het sfeervolle Slot Zeist niet alleen formele gebeurtenissen maar ook sociale evenementen. BOA-nen vanuit het hele land ontmoeten elkaar aan een goede dis en smeden banden. Het zijn veelal de kleurrijke, meer eigenzinnige leden van de beroepsgroep en die hebben dus altijd wel een boeiend verhaal te vertellen.

Omdat het sociale aspect evenzeer als doel geldt, zijn deelname aan borrel en -uitstekende- maaltijd voor alle leden die de vergadering bezoeken gratis: wie lid is van BOA heeft zijn contributie k betaald voor het gezelligheidselement.